Copenhagen Short Film Festival

03/11 Friday

04/11 Saturday

05/11 Sunday

06/11 Monday

07/11 tuesday

08/11 Wednesday

09/11 thursday

10/11 friday

11/11 saturday

12/11 Sunday

13/11 monday

The program for this years event

03/11 Friday
04/11 Saturday
05/11 Sunday
06/11 Monday
07/11 Tuesday
08/11 Wednesday
09/11 Thursday
10/11 Friday
11/11 Saturday
12/11 Sunday
13/11 monday